Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Ar-Ge alanında İşbirliği ve Ağ Geliştirmeye yönelik proje teklif çağrısı
 
 
Sözleşme makamının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA – II) çerçevesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında iki yeni çağrı ilan edilmiştir. Bu çağrılardan bir tanesi 2.1 Araştırma ve Geliştirme’dir (Research And Development). Çağrının genel amacı, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level – TRL)  açısından 3. ila 6. seviye arasına tekabül eden Ar-Ge faaliyetlerine dair işletmeler, araştırma kurumları ve teknoloji transfer yapıları arasında işbirliği, networking ve ihtisaslaşmayı geliştirmektir. TRL 6 üzeri faaliyetler içeren projeler, proje kapsamında öngörülen hizmetlerin, hedef grupların, faaliyet ve çıktıların TRL 3’ten 6’ya kadar olan teknoloji hazırlık seviyelerine odaklanması halinde uygun başvuru olarak kabul edilebilecektir. Bu çağrı kapsamında teklif edilen projelere dair mal ve hizmet satın almaları, sözleşme makamı olan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başvurusu kabul edilerek destekten yararlanmaya hak kazanan “Desteğin Nihai Yararlanıcısı (End Recepient of Assistance – ERA)” adına gerçekleştirilecektir. Proje teklifleri İngilizce olarak hazırlanacaktır.
Çağrı kapsamında belirlenmiş olan öncelikler:
  • Türkiye’deki mevcut veya kurulmakta olan kamu ve özel araştırma altyapılarının işlevselliğinin güçlendirilmesi
  • Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
  • Sosyal İnovasyon hakkında farkındalığın artırılması ve sosyal İnovasyon destek yetenekleri ve kapasitelerinin geliştirilmesi
Projelerden beklenilen hedefler:
  • Teknoloji Transfer Yapılarının tematik odak alanlarına yönelik olarak akıllı ihtisaslaşma yaklaşımlarının geliştirilmesi ve böylelikle teknoloji transfer yapıları ile birlikte üniversitelerin ve diğer araştırma kurumlarının potansiyellerini daha iyi değerlendirmeleri ve spesifik tematik alanlarda (özellikle bölgesel endüstriyel potansiyelleri dikkate alarak ve bu potansiyellere hizmet edecek şekilde) kabiliyetlerin artırılmasına dönük olarak altyapı ve ağların oluşturulması ve geliştirilmesi
  • Akademi, sanayi ve aracılık yapan yapılar arasında uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurulması (veya mevcut olanların geliştirilmesi) ve bu ortaklıkların bölgesel/ulusal/uluslararası ağlarla entegre edilmesi (Stratejik ortaklıkların sadece proje faaliyetleri süresi ile sınırlı kalmaması ve uzun vadede ekonominin ihtiyaçlarına hizmet edecek büyük çaplı Ar-Ge ürünleri üretecek yarı-kurumsal işbirliklerine dönüşmesi beklenmektedir.)
 
Online sistem üzerinden son başvuru tarihi: 19 Haziran 2019, Çarşamba (saat: 17.00)
Evrakların elden teslimi için son tarih: 28 Haziran 2019, Cuma (saat: 17.00)